ภาพ logo website หน่วยงานยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ ปี 2561-2564 เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน


โครงสร้างบุคลลากร


นายวสันต์ ไทยสุวรรณ
(ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)