mobirise.com

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลเหล่ากอหก อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านเหล่ากอหก
อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (กิจกรรมส่งเสริมปลูกแมคคาเดเมีย) 

ด้านโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลเหล่ากอหก อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว (กิจกรรมส่งเสริมปลูกแมคคาเดเมีย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ อำเภอนาแห้ว/สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย
๑. ประวัติความเป็นมาของโครงการ 
    สนองพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ แก่ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. ให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว ซึ่งประสบปัญหาที่ดินทำกิน อาชีพ ป่าไม้ และขาดแคลนน้ำ ไม่สามารถทำการเกษตร หรือปลูกพืชผลให้ได้ดี 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    เพื่อสนองพระราชดำริ และ เฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๓. กิจกรรมที่ดำเนินการ
    การพัฒนาทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ทำคันดินแบบขั้นบันได) พร้อมปลูกแมคคาเดเมีย จำนวน ๔,๐๐๐ ต้น ในพื้นที่เกษตรกร ๑๙ ราย และจัดทำแผนที่ดินในระดับลุ่มน้ำย่อย เก็บและวิเคราะห์ดิน จำนวน ๒๙ จุด เพื่อประเมินศักยภาพในการปลูกพืชที่เหมาะสม
๔. พื้นที่ดำเนินการของโครงการ จำนวน ๒,๕๐๐ ไร่
๕. ที่ตั้งโครงการ บ้านเหล่ากอหก บ้านนาเชื่อม บ้านนาลึ่ง บ้านผักกาม บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑ ,๒ ,๓,๔,๕ ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
 ๖. ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ปี ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ผลครอบคลุมพื้นที่ ๒,๕๐๐ ไร่ บริเวณบ้านนาเชื่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลเหล่ากอหก โดยการขุดบ่อดักตะกอนดิน ทำคันดินขั้นบันไดปลูกไม้ผล ก่อสร้างทางลำเลียงในไร่นา ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และปลูกแมคคาเดเมีย ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน