Mobirise Web Builder

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลย
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ด้าน โครงการฟื้นฟูทรัพยากร
โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลย
หน่วยงานรับผิดชอบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
๑. ประวัติความเป็นมาของโครงการ 
    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการปลูกพืชอาหารช้าง ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ช้างออกไปหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จึงได้มีการจัดตั้งโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จากการสำรวจจำนวนประชากรช้างป่าภูหลวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ช้างป่าภูหลวงมีจำนวน ๕๐ ตัว ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีจำนวน ๘๕ ตัว ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำนวน ๑๐๕ ตัว ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจำนวน ๑๘๖ ตัว 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
    ๒.๑. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
    ๒.๒. เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของช้างป่า
๓. ที่อยู่โครงการ บ้านน้ำค้อ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย    
๔. ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    ๔.๑. ฟื้นฟูแหล่งอาหารและเฝ้าระวังช้างป่า
    ๔.๒. งานส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรืองานขยายผลสู่ชุมชน
    ๔.๓. งานสาธิตและสำรวจการปลูกฟินหรือป่าเปียกหรือโป่งเทียม
    ๔.๔. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒ – ๖ ปี
    ๔.๕. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗ – ๑๐ ปี
    ๔.๖. บำรุงป่าไม้ใช้สอย
    ๔.๗. จัดทำแนวกันไฟ
    ๔.๘. เพาะชำกล้าหวาย