mobirise.com

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้านโครงพัฒนาตัวอย่างและศูนย์เรียนรู้

ด้านโครงพัฒนาตัวอย่างและศูนย์เรียนรู้
ชื่อโครงการ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์
๑. ประวัติความเป็นมาของโครงการ
    ระหว่าง พ.ศ. 2510-2518 พื้นที่รอยต่อของจังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด เพชรบูรณ์ ประสบปัญหาด้านความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์จัดซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลง พื้นที่ 39 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ณ บ้านเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรตามพระราชดำริ” 
    พ.ศ. 2525 หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ มีหนังสือแจ้งพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กรมปศุสัตว์ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จัดซื้อไว้เพื่อดำเนินการ “ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตร” เน้นการเลี้ยงสัตว์ขยายพันธุ์สัตว์ และให้ขอใช้ที่ดินแปลงอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสม กรมปศุสัตว์จึงขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะข้างเคียงประมาณ 1,200 ไร่ เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรตามพระราชดำริ” แต่เมื่อทำการสำรวจพื้นที่พบว่าที่ดินสาธารณะดังกล่าวเป็นภูเขาสูงและมีราษฎรอาศัยทำกินอยู่แล้วหลายรายไม่สามารถดำเนินการได้ จึงจัดหาพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติม เมื่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงเข้าสู่ภาวะปกติ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ได้ส่งมอบโครงการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์รับผิดชอบพื้นที่โครงการตั้งแต่ พ.ศ.2530 เป็นต้นมา ใช้ชื่อ “โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
    ๒.๑. เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
    ๒.๒. เพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
    ๒.๓. เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม 
๓. พื้นที่ดำเนินการของโครงการ  
    ๓.๑. ที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 151 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา
    ๓.๒. ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกดงน้อย เนื้อที่ประมาณ 700 ไร่
๔. ที่อยู่โครงการ
    ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หมู่ 3 บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย 
๕. ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    ๕.1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    ๕.2. ด้านการศึกษาวิจัย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ๕.3. ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ