Web Page Builder

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ด้าน โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้ง
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
๑. ประวัติความเป็นมาของโครงการ
    จังหวัดเลยมีคำสั่ง ที่ ๗๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานพัฒนาบ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
๓. พื้นที่ดำเนินการของโครงการ
    พื้นที่บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๔. ที่อยู่โครงการ
     บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๕. ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
    ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้ง ใน ๑๑ ด้าน ดังนี้ 
    ๕.๑. ด้านพัฒนาอนุสรณ์สถาน รัชกาลที่ ๑๐ 
    ๕.๒. ด้านพัฒนาการคมนาคม 
    ๕.๓. ด้านพัฒนาชุมชน/พัฒนาหมู่บ้าน 
    ๕.๔. ด้านพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  
    ๕.๕. ด้านการสาธารณสุข/คุณภาพชีวิต 
    ๕.๖. ด้านพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน  
    ๕.๗. ด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๘. ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
    ๕.๙. ด้านพัฒนาการศึกษา 
    ๕.๑๐. ด้านงานประชาสัมพันธ์ 
    ๕.๑๑. ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย