Mobirise Web Creator

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างน้ำเลย อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการชลประทานเลย
๑. ประวัติความเป็นมา
     เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทานเข้าเฝ้าที่พระราชตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ได้ทรงมี พระราชดำรัสกับอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ชลประทานเกี่ยวกับงานชลประทาน โดยพิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บน้ำน้ำเลยที่ พิกัด 47QQU 825-860 (บ้านหัวกะโป๊ะ) เขื่อนเก็บกักน้ำ น้ำทบที่พิกัด47QQV 830-808 (บ้านโพนงาม) แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5343 III และเขื่อนเก็บกักน้ำลายที่พิกัด 47QQV 951-352 (บ้านภูบ่อบิด) แผนที่มาตราส่วน1:50,000 ระวาง 5343 I เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในลุ่มน้ำเลยทำการเพาะปลูก และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
    2.1 เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งเข้าพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการจำนวนพื้นที่ชลประทาน จำนวน 59,592 ไร่ 
    2.2 เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค ของราษฎร
    2.3 เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
    2.4 เพื่อบรรเทาอุทกภัย
๓. พื้นที่ดำเนินการของโครงการ จำนวน 59,592 ไร่
๔. ที่อยู่โครงการที่ บ้านหัวกะโป๊ะ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
๕. ผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย กักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและอุปโภค – บริโภค มีความจุอ่างเก็บน้ำ 35.29 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานของโครงการ มีพื้นที่จำนวน 24,912 ไร่ อ่างเก็บน้ำน้ำเลย ความสูงเขื่อน 28.50 เมตร ความยาวสันเขื่อน 500.00 เมตร ความกว้าง สันเขื่อน 8.00 เมตร