เตือนภัยพิบัติ

 เตือนภัยวันนี้ 
อุทกภัย
วาตภัย
ภัยแล้ง
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
 สภาวะปกติ สภาวะปกติ สภาวะปกติ  สภาวะปกติ
 เฝ้าระวัง  เฝ้าระวัง  เฝ้าระวัง  เฝ้าระวัง
 เกิดภัย  เกิดภัย  เกิดภัย  เกิดภัย