ข้อมูลเตือนภัย

ข้อมูลเตือนภัย (1)

วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2558 08:14

เตือนภัยวันนี้

Written by
อุทกภัย
ภัยแล้ง
วาตภัย
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
 สภาวะปกติ สภาวะปกติ สภาวะปกติ  สภาวะปกติ
 เฝ้าระวัง  เฝ้าระวัง  เฝ้าระวัง  เฝ้าระวัง
 เกิดภัย  เกิดภัย  เกิดภัย  เกิดภัย