Super User

Super User

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบประมาณจังหวัด)

 

ปี งบประจำ(หน่วย:ล้านบาท) งบลงทุน(หน่วย:ล้านบาท) รวม(หน่วย:ล้านบาท) ลำดับที่
  งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ แผนการใช้จ่าย ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ  
2559 59.14 0.00 2.51 4.24 180.82 3.70 0.92 0.51 239.96 0.00 3.70 3.43 1.43 46
2558 37.65 0.55 36.94 98.11 121.22 11.40 109.38 90.24 158.86 158.86 11.95 146.32 92.10 37
2557 42.78 0.00 35.24 82.38 117.53 0.00 117.06 99.59 160.31 160.31 0.00 152.30 95.00 67
2556 23.87 0.00 22.55 94.44 146.61 0.00 146.61 100.00 170.49 170.49 0.00 169.16 99.22 75
2555 23.14 0.00 21.73 93.93 147.68 0.00 110.39 74.74 170.82 170.82 0.00 132.12 77.34 70
2554 19.77 0.00 19.77 100.00 139.12 0.00 98.96 71.13 158.89 158.89 0.00 118.73 74.73 43
2553 14.80 0.00 14.80 100.00 28.78 0.00 13.97 48.53 43.58 0.00 0.00 28.76 66.00 3

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบส่วนราชการ)

 

ปี งบประจำ(หน่วย:ล้านบาท) งบลงทุน(หน่วย:ล้านบาท) รวม(หน่วย:ล้านบาท) ลำดับที่
งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ
2559 1654.49 9.82 955.16 57.73 2265.53 506.44 33.37 1.47 3921.03 516.27 988.53 25.21 39
2558 6143.86 12.68 6090.11 99.13 2812.29 190.33 2331.58 82.91 8956.15 203.01 8421.68 94.03 71
2557 7496.80 0.00 7491.73 99.93 2168.66 0.00 1636.20 75.45 9665.46 0.00 9127.93 94.44 50
2556 7514.88 0.00 7496.37 99.75 2112.02 0.00 1412.25 66.87 9626.90 0.00 8908.61 92.54 63
2555 7703.22 0.00 7514.68 97.55 2694.52 0.00 1450.22 53.82 10397.74 0.00 8964.90 86.22 20
2554 6357.52 0.00 6293.12 98.99 3122.66 0.00 2647.18 84.77 9480.18 0.00 8940.29 94.31 52
2553 5334.40 0.00 5303.70 99.42 1724.09 0.00 1545.48 89.64 7058.48 0.00 6849.18 97.03 52

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลย (GPP) ประจำปี 2556
มูลค่า 44840 ล้านบาท
ภาคเกษตร                  15981 ล้านบาท  
ภาคนอกการเกษตร       28859 ล้านบาท
รายได้ต่อหัว                82658 ล้านบาท
เป็นลำดับที่ 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นลำดับที่ 50 ของประเทศ

 

 

 

กราฟที่ 1 แสดงสถิติอุบัติเหตุ จังหวัดเลย ประจำปี 2558

กราฟที่ 2 แสดงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จังหวัดเลย ประจำปี 2558

กราฟที่ 3 แสดงสาเหตุเกี่ยวกับรถ จังหวัดเลย ประจำปี 2558

กราฟที่ 4 แสดงปัจจัยเกี่ยวกับถนนและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย ประจำปี 2558

กราฟที่ 5 แสดงประเภทรถที่เลือกตรวจ จังหวัดเลย ประจำปี 2558

กราฟที่ 6 แสดงประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ จังหวัดเลย ประจำปี 2558

กราฟที่ 7 แสดงจำนวนผู้ถูกดำเนินคดี 10 ฐานความผิด จังหวัดเลย ประจำปี 2558

วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559 09:07

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2557

กราฟที่ 1 แสดงสถิติอุบัติเหตุ จังหวัดเลย ประจำปี 2557

กราฟที่ 2 แสดงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จังหวัดเลย ประจำปี 2557

กราฟที่ 3 แสดงสาเหตุเกี่ยวกับรถ จังหวัดเลย ประจำปี 2557

กราฟที่ 4  แสดงปัจจัยเกี่ยวกับถนนและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย ประจำปี 2557

กราฟที่ 5 แสดงประเภทรถที่เลือกตรวจ จังหวัดเลย ประจำปี 2557

กราฟที่6 แสดงประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ จังหวัดเลย ประจำปี 2557

กราฟที่ 7 แสดงจำนวนผู้ถูกดำเนินคดี 10 ฐานความผิด จังหวัดเลย ประจำปี 2557

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ จังหวัดเลย ปี 2554 - 2558

 

 

 

รายงานสถานการณ์น้ำระดับแม่น้ำโขง

จังหวัดเลยร่วมโครงการสงเคราะห์แจกผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ขาดแคลน จำนวน ๕oo ชุด

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมโครงการสงเคราะห์แจกผ้าห่มกันหนาว
เครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ขาดแคลน จำนวน ๕oo ชุด ที่มูลธิสว่างคีรีบูชาธรรมเป็นผู้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนอำเภอภูเรือมีความอยู่ดีกินดี
และอบอุ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันอาทิตย์, 20 ธันวาคม 2558 10:37

เตือนภัยตัวชี้วัดมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธสาสตร์
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร

หน้า 1 จาก 2