วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 03:59

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบส่วนราชการ)

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบส่วนราชการ)

 

ปี งบประจำ(หน่วย:ล้านบาท) งบลงทุน(หน่วย:ล้านบาท) รวม(หน่วย:ล้านบาท) ลำดับที่
งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ
2559 1654.49 9.82 955.16 57.73 2265.53 506.44 33.37 1.47 3921.03 516.27 988.53 25.21 39
2558 6143.86 12.68 6090.11 99.13 2812.29 190.33 2331.58 82.91 8956.15 203.01 8421.68 94.03 71
2557 7496.80 0.00 7491.73 99.93 2168.66 0.00 1636.20 75.45 9665.46 0.00 9127.93 94.44 50
2556 7514.88 0.00 7496.37 99.75 2112.02 0.00 1412.25 66.87 9626.90 0.00 8908.61 92.54 63
2555 7703.22 0.00 7514.68 97.55 2694.52 0.00 1450.22 53.82 10397.74 0.00 8964.90 86.22 20
2554 6357.52 0.00 6293.12 98.99 3122.66 0.00 2647.18 84.77 9480.18 0.00 8940.29 94.31 52
2553 5334.40 0.00 5303.70 99.42 1724.09 0.00 1545.48 89.64 7058.48 0.00 6849.18 97.03 52
Read 821 times Last modified on วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 04:04