สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2558

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2558 (1)

กราฟที่ 1 แสดงสถิติอุบัติเหตุ จังหวัดเลย ประจำปี 2558

กราฟที่ 2 แสดงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จังหวัดเลย ประจำปี 2558

กราฟที่ 3 แสดงสาเหตุเกี่ยวกับรถ จังหวัดเลย ประจำปี 2558

กราฟที่ 4 แสดงปัจจัยเกี่ยวกับถนนและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย ประจำปี 2558

กราฟที่ 5 แสดงประเภทรถที่เลือกตรวจ จังหวัดเลย ประจำปี 2558

กราฟที่ 6 แสดงประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ จังหวัดเลย ประจำปี 2558

กราฟที่ 7 แสดงจำนวนผู้ถูกดำเนินคดี 10 ฐานความผิด จังหวัดเลย ประจำปี 2558