รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ (2)

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ จังหวัดเลย ปี 2554 - 2558

 

 

 

 

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ จังหวัดเลย ปี 2552 - 2554 (เอเลียส์: 2552-2554)

Water & Mudslide   = อุทกภัยและดินโคลนถล่ม
Communications     = ภัยจากการคมนาคมและการขนส่ง
Wildfire & Smoke    = ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
Earthquake            = ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
Pandemic              = ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์

ที่มา : สำนักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัดเลย