ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม (2)

จังหวัดเลยร่วมโครงการสงเคราะห์แจกผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ขาดแคลน จำนวน ๕oo ชุด

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมโครงการสงเคราะห์แจกผ้าห่มกันหนาว
เครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ขาดแคลน จำนวน ๕oo ชุด ที่มูลธิสว่างคีรีบูชาธรรมเป็นผู้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนอำเภอภูเรือมีความอยู่ดีกินดี
และอบอุ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย