ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบประมาณจังหวัด)

 

ปี งบประจำ(หน่วย:ล้านบาท) งบลงทุน(หน่วย:ล้านบาท) รวม(หน่วย:ล้านบาท) ลำดับที่
  งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ แผนการใช้จ่าย ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ  
2559 59.14 0.00 2.51 4.24 180.82 3.70 0.92 0.51 239.96 0.00 3.70 3.43 1.43 46
2558 37.65 0.55 36.94 98.11 121.22 11.40 109.38 90.24 158.86 158.86 11.95 146.32 92.10 37
2557 42.78 0.00 35.24 82.38 117.53 0.00 117.06 99.59 160.31 160.31 0.00 152.30 95.00 67
2556 23.87 0.00 22.55 94.44 146.61 0.00 146.61 100.00 170.49 170.49 0.00 169.16 99.22 75
2555 23.14 0.00 21.73 93.93 147.68 0.00 110.39 74.74 170.82 170.82 0.00 132.12 77.34 70
2554 19.77 0.00 19.77 100.00 139.12 0.00 98.96 71.13 158.89 158.89 0.00 118.73 74.73 43
2553 14.80 0.00 14.80 100.00 28.78 0.00 13.97 48.53 43.58 0.00 0.00 28.76 66.00 3

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบส่วนราชการ)

 

ปี งบประจำ(หน่วย:ล้านบาท) งบลงทุน(หน่วย:ล้านบาท) รวม(หน่วย:ล้านบาท) ลำดับที่
งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ
2559 1654.49 9.82 955.16 57.73 2265.53 506.44 33.37 1.47 3921.03 516.27 988.53 25.21 39
2558 6143.86 12.68 6090.11 99.13 2812.29 190.33 2331.58 82.91 8956.15 203.01 8421.68 94.03 71
2557 7496.80 0.00 7491.73 99.93 2168.66 0.00 1636.20 75.45 9665.46 0.00 9127.93 94.44 50
2556 7514.88 0.00 7496.37 99.75 2112.02 0.00 1412.25 66.87 9626.90 0.00 8908.61 92.54 63
2555 7703.22 0.00 7514.68 97.55 2694.52 0.00 1450.22 53.82 10397.74 0.00 8964.90 86.22 20
2554 6357.52 0.00 6293.12 98.99 3122.66 0.00 2647.18 84.77 9480.18 0.00 8940.29 94.31 52
2553 5334.40 0.00 5303.70 99.42 1724.09 0.00 1545.48 89.64 7058.48 0.00 6849.18 97.03 52

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลย (GPP) ประจำปี 2556
มูลค่า 44840 ล้านบาท
ภาคเกษตร                  15981 ล้านบาท  
ภาคนอกการเกษตร       28859 ล้านบาท
รายได้ต่อหัว                82658 ล้านบาท
เป็นลำดับที่ 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นลำดับที่ 50 ของประเทศ

 

 

 

วันอาทิตย์, 20 ธันวาคม 2558 10:37

เตือนภัยตัวชี้วัด

Written byมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธสาสตร์
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร

วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2558 08:14

เตือนภัยวันนี้

Written by
อุทกภัย
ภัยแล้ง
วาตภัย
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
 สภาวะปกติ สภาวะปกติ สภาวะปกติ  สภาวะปกติ
 เฝ้าระวัง  เฝ้าระวัง  เฝ้าระวัง  เฝ้าระวัง
 เกิดภัย  เกิดภัย  เกิดภัย  เกิดภัย