หน้าแรกเว็บไซต์จังหวัด | ข้อมูลตัวชี้วัดทั้งหมด | ผู้ดูแลระบบ
 
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ข้อมูลผลการดำเนินการย้อนหลังและ
ปัจจุบัน พ.ศ.
ความถี่ในการ
Update
ข้อมูล
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กราฟ
2555 2556 2557 2558 2559
1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน สนง.พาณิชย์จังหวัดเลย 0 0 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
2 ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิตเกษตรที่สำคัญ ต่อจำนวนแปลง/ฟาร์ม ที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้าวโพดหวาน สุกร ปลาทั่วไป) สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 5.0000 1.0000 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 5.0000 1.0000 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
4 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลย 0 0 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
5 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 5.0000 0 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
6 ร้อยละของสถานีอนามัยที่ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สนง.สาธารณสุขจังหวัดเลย 0 0 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 4.5000 5.0000 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
10 ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 5.0000 0 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
11 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก สนง.สาธารณสุขจังหวัดเลย 0 0 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
12 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 0 0 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
13 ระดับความสำเร็จขของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล สำนักงานจังหวัดเลย 0 0 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
14 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 5.0000 5.0000 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
15 ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย 4.2643 0 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
16 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556 สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย 4.7986 5.0000 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
17 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 1.5500 0 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
18 ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัย โดยเน้นอุบติเหตุจราจรทางบก สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย 4.0000 5.0000 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
19 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย 4.2400 0 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
20 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานจังหวัดเลย 3.6640 0 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
21 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย 1.5000 0 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
22 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย 4.2138 0 0 0 0 ปีละครั้ง
แท่ง
 
  เรคคอร์ดที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 103
Next Last
 
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเลย
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ 0 4283 3209 โทรสาร 0 4286 1614 E-mail : loei@moi.go.th,loei.poc@gmail.com