Web Maker

โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landmark) สวนสาธารณะกุดป่อง
บริเวณสวนสาธารณะกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งบประมาณ 25,292,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมปรับปรุงสะพานข้ามกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งบประมาณ 1,554,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมปรับปรุงสะพานเฉลิมราชย์ (ตำบลกุดป่อง) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบประมาณ 2,5292,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย


โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมก่อสร้างหอนาฬิกาประจำเมืองวงเวียนเจริญรัฐ
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งบประมาณ 3,954,300 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมก่อสร้างสวนนาฬิกาดอกไม้ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งบประมาณ 3,068,400 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย