Site Generator

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น.  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

   

วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)

การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ
พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส(พระอารามหลวง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พิพิธภัณฑ์เมืองเลย

การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ณ บริเวณห้องโถงพิพิธภัณฑ์เมืองเลย

ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

1.การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง
2.การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง
เส้นทางจักรยาน “สิริมงคลของจังหวัด” BikeUnAiRak จังหวัดเลย
1.ระยะทาง 29 กิโลเมตร
2.จุดเริ่มต้น (Strat) หน้าศาลากลางจังหวัดเลย
3จุดสิ้นสุด (Finish) หน้าที่ทำการอำเภอวังสะพุง
4.จุดพักรถ 4 จุดคือ
   4.1 บริเวณถนนศรีจันทร์พัฒนา (ทุ่งนาเมี่ยง หน้าสำนักงาน Cat)
   4.2 บริเวณที่พักตำรวจสายตรวจ (ป้อมยามถนนมลิวรรณ)
   4.3 บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดเลย
   4.4 บริเวณหน้าวัดศรีสันตยาราม / เทศบาลตำบลปากปวน อ.วังสะพุง
5.เส้นทางจักรยาน “สิริมงคลของจังหวัด”
   - จุดที่ 1 เริ่มต้น (Strat) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเลย เลี้ยวซ้ายธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดเลย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมลิวรรณ ผ่านหน้าโรงเรียนเมืองเลย ถึงสี่แยกไฟแดงหน้าโรงเรียนเมืองเลย เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนร่วมใจ ผ่านโรงเรียนอนุบาลเลย ถึงสี่แยกไฟแดงที่ 2 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสถลเชียงคานผ่านร้านหมูณัฐ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนศรีจันทร์พัฒนา ผ่านร้านอาหารครัวบุญทิพย์ ผ่านร้านอาหารไม้ทอง เลี้ยวขวาเข้าถนนวิสุทธิ์เทพ หน้าวัดเลยหลง) ถึงจุดที่ 2
   - จุดที่ 2 ถึงวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (เลยหลง) เลี้ยวขวาโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญรัฐ ผ่านตลาดโต้รุ่ง ผ่านวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ผ่านสำนักงานเทศบาลเมืองเลย
ผ่านลำน้ำกุดป่อง สวนสาธารณะกุดป่องผ่านแม่น้ำเลย ผ่านศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองเลย เลี้ยวขวาวงเวียนเข้าถนนเสริฐสรี ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดเลย ผ่านศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง เลี้ยวซ้ายวงเวียนน้ำพุ เข้าสู่ถนนนกแก้ว เลี้ยวซ้ายสีแยกไฟแดง เข้าสู่ถนนมลิวรรณ ถึงจุดที่ 3 บริเวณที่พักตำรวจสายตรวจ (ป้อมยามถนนมลิวรรณ)
   - จุดที่ 3 บริเวณที่พักตำรวจสายตรวจ (ป้อมยามถนนมลิวรรณ)ถึงจุดที่ 4 สถานีขนส่งจังหวัดเลย
   - จุดที่ 4 ผ่าน สถานีขนส่งจังหวัดเลย ผ่านบริษัทโฮมโปร สาขาเลย ผ่านบริษัทบิ๊กซี สาขาเลย ผ่านบริษัทโลตัส สาขาเลย ผ่านท่าอากาศยานเลย ถึงจุดที่ 5 บริเวณหน้าวัดศรีสันตยาราม / เทศบาลตำบลปากปวน อ.วังสะพุง
   - จุดที่ 5 ผ่านเทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง เลี้ยวขวาสามแยกหน้าวัง (จุดสังเกต ป้ายสัญลักษณ์ PSI) ผ่านศาลเจ้าปู่ย่า ผ่าน หจก.พัฒนชัยยนต์ ร้านปืนวิฑูรย์ ผ่านวัดศรีบุญเรือง เข้าสู่จุด Finish ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง
   - จุดที่ 6 จุดสิ้นสุด (Finish) ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รวมระยะทางทั้งหมด 29 กิโลเมตร

พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยาน

จังหวัดเลย กำหนดจัดพิธีการรับเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัดเลยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลำดับที่ 1 - 5000 ในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 - 17.00 น.

ตรวจสอบลำดับที่ Bike อุ่นไอรัก

เอกสารที่ต้องเตรียม

กำหนดการซ้อมใหญ่ปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

จังหวัดเลย กำหนดการซ้อมใหญ่ปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ตามเส้นทางจริง เลย - วังสะพุง จำนวน 29 กิโลเมตร

แผนที่เส้นทาง

แผนที่เส้นทางบน Google Map

Copyright (c) 2018 Loei Province
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น2 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000