คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2015 เวลา 15:05 น.

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

:: มติคณะรัฐมนตรี การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

::เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2558
ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมและข้อแนะนำประกอบการพิจารณา (ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 )


::เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดย้อนหลัง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2015 เวลา 15:12 น.