พิธีเปิดโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:56 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดเลย

ประจำปี ๒๕๕๙ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย ที่ ๒ บ้านท่าแพ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย