ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมมอบเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2015 เวลา 09:59 น.

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานมอบเครื่องกัน

หนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย

ณ ศาลาประชาคมบ้านตูบค้อ