วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือคำ้ประกัน (หลักประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศ พิมพ์
เขียนโดย manita   
วันจันทร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:41 น.

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือคำ้ประกัน (หลักประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศ

ตามหนังสือเลขที่ นร (กวพ) 1305/ว 3659  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2541