จังหวัดเลยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศสตมวาร ๑๐๐ วัน สมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2014 เวลา 15:25 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศสตมวาร ๑๐๐ วัน สมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๑๐ น. ณ ตึก วภ.ธรรมานุสรร์ วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง)