ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ข่าวสารรอบเมืองเลย
จังหวัดเลย ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำหมัน อ.ด่านซ้าย ครั้งที่ 5/2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017 เวลา 09:55 น.

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ครั้งที่ 5/2560 โดยมี ดร.ศิริพงษ์ พังสะพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ตอบโจทย์อะไรบ้าง ใครได้ประโยชน์ ขนาดไหน อย่างไร เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ซึ่งในการปฏิบัติจริง ต้องกำหนดตัวผู้ประสานงานโครงการในพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และกำหนด ใคร ทำอะไร อย่างไร ใช้แผนที่เป็นเครื่องมือในการลงรายละเอียดทั้งหมด เพื่อการบริหารจัดการชุมชนและพื้นที่โครงการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยที่ประชุมมีวาระที่สำคัญ ดังนี้

1.กำหนดการจัดประชุมจัดทำแผนและพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานต่อไป

2.รับทราบมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 โดยมติที่ประชุมดังกล่าว คัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 1) บ้านหมากแข้ง 2) บ้านหมันขาว 3) บ้านน้ำหมัน 4) บ้านน้ำเย็น และ 5) บ้านตูบค้อ

 

3.พิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผวจ.เลย รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากตัวแทนบริษัทน้ำตาลมิตรผล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017 เวลา 09:20 น.

วันนี้ (12 ธันวาคม 2560) เวลา 11.00 น.ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 4,500 ผืน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 900,000 บาท จากนายดำรง อินทรเสนา ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูหลวง พร้อมด้วยนายอดุลย์ ครองเคหัง ผู้อำนวยการด้านอ้อยโรงงานน้ำตาลมิตรผล และตัวแทนบริษัทน้ำตาลมิตรผล เพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งจากการสำรวจมีประชาชนที่เดือดร้อนต้องการเครื่องกันหนาว จำนวนทั้งสิ้น 180,000 คน โดยจะได้นำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว 14 อำเภอ ของจังหวัดเลยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าฯ เลย มอบโถส้วมแบบนั่งราบ แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส สอดคล้องวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ประเด็น (Loei for All) เลยเมืองของทุกคน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 14:49 น.

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์สุขา (โถส้วมแบบนั่งราบ) โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปรับปรุงห้องน้ำให้เหมาะสมแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จังหวัดเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชารัฐที่ร่วมบริจาค และผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ชาวจังหวัดเลยไม่ทอดทิ้งกัน โดยเฉพาะประชารัฐจังหวัดเลย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือสังคม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ด้อยโอกาส และผู้ขาดแคลน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ในประเด็น Loei for All เลยเมืองของทุกคน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของประชารัฐ สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่คนทุกกลุ่ม

ด้านนางอุภัยพร มหานิล รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปรับปรุงห้องน้ำให้เหมาะสมแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเลยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กับภาคเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดเลย และภาคีเครือข่าย โดยยึดหลักประชารัฐ จัดทำโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นเพื่อ 1) เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ (โถส้วมแบบนั่งราบ) ให้เหมาะสมแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเลย 2) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในจังหวัดเลยให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม

 

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จึงได้ประสานเครือข่าย หอการค้าจังหวัดเลย องค์กรภาคีเครือข่าย ผู้มีจิตศรัทธา ประกอบด้วย บริษัท เอไอเอหน่วยสกุลเพชร 9, สโมสรโรตารีเมืองเลย, สโมสรไลออนส์เมืองเลย, โรงน้ำแข็งสายฝน, บริษัท จ.เจริญมาร์เก๊ตติ๊ง จำกัด, บริษัทเมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด, กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC และชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดเลย ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์สุขา (โถส้วมแบบนั่งราบ) จำนวน 100 โถ ปูนซีเมนต์ จำนวน 100 ถุง และมอบเงินสดรายละ 100 บาท จำนวน 100 ราย มอบแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเลย อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดเลย เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 14:35 น.

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรโดยมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย ที่ 7696/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ขึ้น เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นประจำทุกปี โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน และได้วางกรอบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ (admit) ลดลงให้น้อยที่สุด

ด้านนายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเลย กำหนดรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ใช้ชื่อว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรโดยแบ่งช่วงการรณรงค์ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 1) ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1-27 ธันวาคม 2561 2)ช่วงเข้มข้น ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561 โดยให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์ฯ จัดตั้งจุดตรวจตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการใช้รถใช้ถนน ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเวลาดังกล่าว โดยหวังลดสถิติการเกิดอุบัติ จำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ ปี 2560 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ของจังหวัดเลย ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 78 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 84 คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 5 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 
อำเภอเชียงคาน จ.เลย จัดงานบุญบ้านไต (ไทดำ) Tai Dam Village Festival 2017 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 14:19 น.

วันที่ 10 ธันวาคม 2560  เวลา 17.00 น. ที่บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานเปิดงานบุญบ้านไต (ไทดำ) พร้อมด้วยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สปป.ลาว พาณิชย์แขวงหลวงน้ำทา ประธานมูลนิธิไททรงดำประเทศไทย นายกสมาคมไทดำแห่งประเทศไทย พี่น้องไทดำทั่วประเทศ แขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย ที่พิธีทำขวัญแบบไทดำ การละเล่นของไทยดำ อาทิ มะก๊อนลอดบ่วง มะจ๊างคอม ละหวาย หยู่สาว มะแล่แป้น อีก่อย ฯลฯ การขับไทดำ จากประเทศไทย เวียดนาม และ สปป.ลาว กิจกรรมการเรียนรู้การทำตุ้มนกตุ้มหนู การทำมะก๊อน การปั่นดาย การทอผ้า การจักสาน ร่วมสนุกกับการฟ้อนแคน การแสดงจากไทยดำ จากประเทศไทย เวียดนาม และ สปป.ลาว

นายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า วัฒนธรรมของชุมชนเป็นสิ่งล้ำค่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเลย บ้านนาป่าหนาดเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำเพียงแห่งเดียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ ประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนต่อปี ทำให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้และใกล้เคียง จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทอผ้า จักสาน การจำหน่ายอาหาร การแสดง การจำหน่ายของที่ระลึก เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำนาป่าหนาด ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิต วิถีชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต นอกจากนี้ ยังได้สร้างจิตสำนึกให้ชาวไทดำทุกคนมีความรักและความภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีความสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมไทดำต่อไป

 

ทั้งนี้ การจัดงานบุญบ้านไต (ไทดำ) เป็นการรวมชาติพันธุ์ไทดำจากทั่วโลก อาทิ จาก 17 จังหวัดทั่วประเทศไทย จากนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงไชยบุลี แขวงหลวงน้ำท่า สปป.ลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศออสเตรเลีย และประเทศแคนนาดา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาติพันธุ์ รักษาวัฒนธรรมไม่ให้สูญหาย อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 2 จาก 258