ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ข่าวสารรอบเมืองเลย
จังหวัดเลยร่วม ประชุมคณะทำงานด้าน "เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน" (Agriculture) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:38 น.

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 3 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้าน "เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน" (Agriculture) เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/ Smart Farmer สร้างความเข้มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยังยืนควบคู่ไปกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทย และนานาประเทศ10 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 3 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้าน "เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน" (Agriculture) เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/ Smart Farmer สร้างความเข้มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยังยืนควบคู่ไปกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทย และนานาประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดเลยเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการค้าเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:05 น.

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.30 น. ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการค้าจังหวัดเลยตามโครงการตลาดประชารัฐ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการค้าแต่ละกลุ่มสินค้า ได้มีจุดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาตลาดแห่งใหม่ขยายตลาดเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้เพียงพอกับความต้องการของพ่อค้าแม่ค้า ทั้งผู้ประกอบการ กลุ่มเครือข่ายสินค้า OTOP เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แพงลอย และผู้ที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่เพียงพอ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สู่ความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของ คสช.รัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัดเลย ซึ่งแบ่งตลาดออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1. ตลาดประชารัฐ Green Market 2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4.ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข 5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 6. ตลาดประชารัฐ Modern trade 7. ตลาดประชารัฐวิธีชุมชน 8. ตลาดประชารัฐต้องชม และ 9. ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

บรรยากาศเปิดรับลงทะเบียนวันแรก มีผู้ประกอบการค้าให้ความสนใจมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก พร้อมกับนำผลิตผลทางการเกษตร ผักปลอดสาร สินค้าโอทอป ผลไม้มาจำหน่ายด้วย

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมค้าขายในตลาดประชารัฐ สามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั้ง 14 อำเภอ ระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จังหวัดจะพิจารณาจัดสรรสถานที่ค้าขายให้ตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และความต้องการของตลาด รวมทั้งตามลำดับในการลงทะเบียน ประเภทสินค้า คุณสมบัติของผู้ประกอบการและความพร้อมของผู้ประกอบการเป็นหลัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4281-5902 สายด่วน 1567 และที่เว็บไซต์ www.market.moi.go.th

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:37 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 เวลา 10:02 น.

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน ๕๑๕ ชุด ในการนี้มีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เข้าร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานด้วย ณ ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอด่านซ้ายประสบอุทกภัยจากผลกระทบของพายุโซนร้อน "ขนุน" ทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในวันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เบื้องต้นมีพื้นที่ประสบภัยรวม ๘ ตำบล ๕๓ หมู่บ้าน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ๕๐๐ หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ๓,๓๗๕ ไร่ และสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน และสิ่งสาธารณูปโภคอีกหลายแห่ง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 เวลา 09:57 น.

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.09 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ สถานศึกษา สมาคม ชมรม มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช โดยพิธีสำคัญเริ่มตั้งแต่ เวลา 06.45 น. ทุกส่วนราชการพร้อมกันที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สนามหน้าสาลากลางจังหวัดเลย เวลา 07.10 น. ผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สมาคม ชมรม มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ตามลำดับ เวลา 08.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกราบถวายบังคม
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงครองราชย์สมบัติยาวนานถึง 42 ปี ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงปกครองและทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข บำบัดภัยอันตรายทั้งภายในและนอกประเทศ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ตามจนทุกวันนี้ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ได้แก่ 1)ทรงประกาศเลิกทาส 2)การปฏิรูประบบราชการ ทรงปรับปรุงระบบกระทรวง ทบวง กรม 3)การสาธารณูปโภค การประปา การไฟฟ้า การรถไฟ การคมนมคมขนส่ง การสาธารณสุข การไปรษณีย์ 4)การเสด็จประพาสทั้งในและต่างประเทศ 5) การศึกษา 6)การป้องกันประเทศจากสงครามและเสียดินแดน เป็นต้น
จากนั้น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำส่วนราชการ ซักซ้อมขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนของจังหวัดเลย เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง สวยงาม ถูกต้องตามระเบียบ และสมพระเกียรติฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองและเตาเผาดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 09:44 น.

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองและเตาเผาดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ให้ข้อมูลว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 6 จาก 258