ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ข่าวสารรอบเมืองเลย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย “Kick off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 09:11 น.

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น บริเวณถนนจรัสสี ระหว่างศาลากลางจังหวัดเลย และโรงเรียนเมืองเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกดปุ่มเปิดกิจกรรม “Kick off การจัดระเบียบสายสื่อสารตามโครงการ Action Plan” พร้อมปล่อยขบวนรถชุดปฏิบัติงานจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อดำเนินการตามพื้นที่ต่างๆ ตามที่กำหนด โดยกำหนดให้วันที1 ธันวาคม 2560 เป็นวันเริ่มต้นดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ
นายสายัณห์ แสงสว่าง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารที่เป็นปัญหาสะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไข ให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว โดยลำพังเพียงหน่วยงานเดียว ซึ่งที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธีโดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดิน และแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง กอปรกับพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาก การนำสายลงใต้ดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆ เท่านั้น โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาบนเสาไฟเป็นหลัก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “Action Plan” นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการทั้ง 74 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการจัดการ สายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนโดยรวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคง ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย
ทั้งนี้ สำหรับเป้าหมายของการดำเนินการ มุ่งเน้นการดำเนินการรื้อถอนสาย และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ใช้งานและที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางสำคัญหรือเส้นทางวิกฤติที่ได้รับการพิจารณาจากจังหวัดต่างๆ รวม 106 เส้นทางทั่วประเทศ 300 กิโลเมตร โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารและเคเบิลทีวีเข้าร่วมดำเนินการ ต่อจากนั้นในปี 2561 จะเป็นการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในที่สุด ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกรุงเทพฯ มูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อ.เชียงคาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2017 เวลา 10:44 น.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกรุงเทพฯ พร้อมคณะ นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสว่างคีรีธรรม นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 จำนวน 500 ชุด แก่ประชาชน บ้านนาจาน ณ วัดป่าใต้ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน และเวลา 11.00 น. ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 132 ผืน แก่นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 18 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณนาวดี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จากนั้น ในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชน ณ วัดพระธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จำนวน 500 ผืน และมอบผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จำนวน 400 ผืน
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในนามพี่น้องชาวจังหวัดเลย ต้องขอบพระคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกรุงเทพฯ และมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณานำผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้กับพี่น้องชาวอำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นผู้ยากจน มีรายได้น้อย ประสบภัยหนาว และประสบอุทกภัยที่ผ่านมา นำมาซึ่งความซาบซึ้งใจให้กับประชาชนและนักเรียนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดเลย บูรณาการด้านความมั่นคง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 10:28 น.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย ครั้งที่ 10/2560 และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2561 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ที่สำคัญดังนี้ ผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ, กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์, กลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ, กลุ่มที่ 4 ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย, คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ,ผลการปราบปรามยาเสพติด(ภ.จว.เลย) ผลการบังคับใช้กฎหมายจราจร สถิติเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก (ภ.จว.เลย), การดำเนินการตามนโยบาย ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม, การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และสาธารณภัย, และระเบียบวาระศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย ที่สำคัญได้แก่ ข้อร้าชการของ ศอ.ปส.จ.เลย,สรุปผลการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดเลย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560, รายงานผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดและผลการติดตามดูแลผู้รับการบำบัดรักษา,รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และปัญหา/อุปสรรค-แนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผวจ.เลย เร่งรัดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 10:10 น.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รอง ผวจ.เลย ทุกภาคส่วนร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีวาระที่สำคัญร่วมพิจารณา ดังนี้ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ทั้ง 8 คณะ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการแระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2560 ผลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเชียงคานชนะเลิศระดับประเทศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดเลย จัดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 09:52 น.

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.00 น. นายไชยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัพพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย โดยจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดเลย หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย และทางส่วนกลางโรงพยาบาลศิริราช ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นวาระพิเศษ โรงพยาบาลศิริราช และ มูลนิธิไทยคม ร่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560
กิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ ครั้งนี้เป็นการรวมพลังของภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 65,000 ราย ที่จะมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ยากไร้โรงพยาบาลเลย ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 4 จาก 258