ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 Administrator 229
42 เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐ Administrator 127
43 โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 2 Administrator 194
44 โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด Administrator 175
45 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ ๑ เดียวในแผ่นดิน Administrator 304
46 รายชือผู้สอบผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย Administrator 960
47 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ Administrator 1180
48 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย Administrator 225
49 โครงการหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ Administrator 190
50 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางในการทำงาน Administrator 155
51 แบบฟอร์มการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับปรับปรุง) Administrator 296
52 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ Administrator 315
53 การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าราับราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ Administrator 350
54 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี ๒๕๕๘ Administrator 350
55 การจัดส่งข้อมูลบุคลากรและข้อมูลผู้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ Administrator 398
56 แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Administrator 461
57 ประกาศณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Administrator 247
58 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ Administrator 296
59 ประชาสัมพันธ์การรับบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Administrator 290
60 สื่ออิเลคทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร. Administrator 246
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 3 จาก 4