ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
IT1

IT1 : จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัย

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ฐานข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลสถิติ จังหวัดเลย Administrator 211
2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Administrator 217
3 ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย Administrator 263
4 คู่มือระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด Administrator 259
5 ระบบงานผลการดำเนินงานโครงการ Administrator 274
6 ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ Administrator 399
7 คำรับรองการปฏิบัติราชการ และ รายงานผลการประเมินตนเอง Administrator 295
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2560 Administrator 3954