ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
อื่น ๆ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 manita 16441
2 ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว137 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 manita 940
3 การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ manita 240
4 การรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการไม่ทุจริต Administrator 339
5 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 manita 22085
6 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือคำ้ประกัน (หลักประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศ manita 2260
7 การตรวจสอบพัสดุประจำปี (ลย 0017.4/ว5164) manita 491
8 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 manita 159
9 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (นร 0717/ว53) manita 661
10 แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย(บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชา manita 330
11 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (นร 0717/ว53) Administrator 236