ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลย ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำหมัน อ.ด่านซ้าย ครั้งที่ 5/2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017 เวลา 09:55 น.

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ครั้งที่ 5/2560 โดยมี ดร.ศิริพงษ์ พังสะพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ตอบโจทย์อะไรบ้าง ใครได้ประโยชน์ ขนาดไหน อย่างไร เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ซึ่งในการปฏิบัติจริง ต้องกำหนดตัวผู้ประสานงานโครงการในพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และกำหนด ใคร ทำอะไร อย่างไร ใช้แผนที่เป็นเครื่องมือในการลงรายละเอียดทั้งหมด เพื่อการบริหารจัดการชุมชนและพื้นที่โครงการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยที่ประชุมมีวาระที่สำคัญ ดังนี้

1.กำหนดการจัดประชุมจัดทำแผนและพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานต่อไป

2.รับทราบมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 โดยมติที่ประชุมดังกล่าว คัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 1) บ้านหมากแข้ง 2) บ้านหมันขาว 3) บ้านน้ำหมัน 4) บ้านน้ำเย็น และ 5) บ้านตูบค้อ

 

3.พิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ