ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าฯ เลย มอบโถส้วมแบบนั่งราบ แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส สอดคล้องวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ประเด็น (Loei for All) เลยเมืองของทุกคน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 14:49 น.

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์สุขา (โถส้วมแบบนั่งราบ) โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปรับปรุงห้องน้ำให้เหมาะสมแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จังหวัดเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชารัฐที่ร่วมบริจาค และผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ชาวจังหวัดเลยไม่ทอดทิ้งกัน โดยเฉพาะประชารัฐจังหวัดเลย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือสังคม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ด้อยโอกาส และผู้ขาดแคลน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ในประเด็น Loei for All เลยเมืองของทุกคน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของประชารัฐ สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่คนทุกกลุ่ม

ด้านนางอุภัยพร มหานิล รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปรับปรุงห้องน้ำให้เหมาะสมแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเลยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กับภาคเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดเลย และภาคีเครือข่าย โดยยึดหลักประชารัฐ จัดทำโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นเพื่อ 1) เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ (โถส้วมแบบนั่งราบ) ให้เหมาะสมแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเลย 2) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในจังหวัดเลยให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม

 

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จึงได้ประสานเครือข่าย หอการค้าจังหวัดเลย องค์กรภาคีเครือข่าย ผู้มีจิตศรัทธา ประกอบด้วย บริษัท เอไอเอหน่วยสกุลเพชร 9, สโมสรโรตารีเมืองเลย, สโมสรไลออนส์เมืองเลย, โรงน้ำแข็งสายฝน, บริษัท จ.เจริญมาร์เก๊ตติ๊ง จำกัด, บริษัทเมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด, กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC และชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดเลย ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์สุขา (โถส้วมแบบนั่งราบ) จำนวน 100 โถ ปูนซีเมนต์ จำนวน 100 ถุง และมอบเงินสดรายละ 100 บาท จำนวน 100 ราย มอบแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเลย อีกด้วย