ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย “Kick off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 09:11 น.

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น บริเวณถนนจรัสสี ระหว่างศาลากลางจังหวัดเลย และโรงเรียนเมืองเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกดปุ่มเปิดกิจกรรม “Kick off การจัดระเบียบสายสื่อสารตามโครงการ Action Plan” พร้อมปล่อยขบวนรถชุดปฏิบัติงานจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อดำเนินการตามพื้นที่ต่างๆ ตามที่กำหนด โดยกำหนดให้วันที1 ธันวาคม 2560 เป็นวันเริ่มต้นดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ
นายสายัณห์ แสงสว่าง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารที่เป็นปัญหาสะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไข ให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว โดยลำพังเพียงหน่วยงานเดียว ซึ่งที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธีโดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดิน และแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง กอปรกับพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาก การนำสายลงใต้ดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆ เท่านั้น โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาบนเสาไฟเป็นหลัก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “Action Plan” นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการทั้ง 74 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการจัดการ สายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนโดยรวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคง ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย
ทั้งนี้ สำหรับเป้าหมายของการดำเนินการ มุ่งเน้นการดำเนินการรื้อถอนสาย และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ใช้งานและที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางสำคัญหรือเส้นทางวิกฤติที่ได้รับการพิจารณาจากจังหวัดต่างๆ รวม 106 เส้นทางทั่วประเทศ 300 กิโลเมตร โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารและเคเบิลทีวีเข้าร่วมดำเนินการ ต่อจากนั้นในปี 2561 จะเป็นการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในที่สุด ต่อไป