ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ค่านิยมจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 11:04 น.

ค่านิยมจังหวัดเลย : D.LOEI
D = Develoopment : เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอในทุก ๆ ด้าน
เช่น การปรับปรุงงานอยู่เรื่อย ๆ

L = Learning Organization : เป็นจังหวัดที่มีการเรียนรู้อยู่เสมอ หรือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
O = Open mind : เป็นจังหวัดที่มีบุคลากรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับการเห็นต่าง
E = Ethics : เป็นจังหวัดที่มีบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
I = Integration : เป็นจังหวัดที่มีการทำงานบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน