ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
สรุปมติ - ข้อสั่งการในการจัดการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2016 เวลา 11:50 น.

หนังสือจังหวัดเลยที่ ๐๐๑๗.๕/ว ๘๓๘๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง สรุปมติ - ข้อสั่งการในการจัดการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙