ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
แผนแม่บท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:18 น.

การจัดทำแผนแม่บทละแผนปฏิบัติการท่องเที่ยว
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

              เห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน อพท. ในการจัดทำแผนแม่บทฯเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
           การดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายและเป็นระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า  รวมทั้งการให้บูรณาการให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงการของหน่วยงานอื่นที่จะดำเนินการในพื้นที่
              การบูรณาการกลุ่มพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย กับจังหวัดในกลุ่มท่องเที่ยวเลียบฝั่งแม่น้ำโขง 6 จังหวัด ที่มีความโดดเด่นในเรื่องวิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีความผูกพันเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
              ศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การก้าวสู่อาเซียนในปี 2558 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้สะดวกขึ้น

             ศึกษาแนวคิดเมืองสร้างสรรค์เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในต่างประเทศมาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มท่องเที่ยวเลียบฝั่งแม่น้ำโขงให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนืองอย่างชัดเจนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่และการกระจายรายได้สู่ชุมชน
              ให้อปท.มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและเป็นผู้ดำเนินการตามแผนแม่บทของพื้นที่พิเศษฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก อพท. ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ยั่งยืนสืบไป
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2012 เวลา 14:09 น.