ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2011 เวลา 15:10 น.

PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้

IT1 : จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2560
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ และ รายงานผลการประเมินตนเอง
- ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
- ระบบงานผลการดำเนินงานโครงการ
- คู่มือระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

IT2 : จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย

- ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
- ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม

 

IT3 : จังหวัดมีระบบและสามารถคำนวณสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด( GPP)ที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย

- ระบบคำนวณสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด(GPP)

- สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลย แบบ Bottom up ปี 2554 และประมาณการปี 2555

 

IT4 : ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม

- Website จังหวัดเลย ซึ่งได้รวบรวม ลิงก์จากองค์กรในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญ
- Site Map เว็บไซต์จังหวัดเลย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดเลย
- เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย
- ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
- บรรยายสรุปจังหวัดเลย


 

IT5 : ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

- ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
- ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัย
- ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยสภาพอากาศ
- ศูนย์ป้องกันและแก้ปัญหาด้านการเกษตร
-
ระบบเตือนภัยภัยจังหวัดเลย
- ระบบรายงานผู้บริหาร EIS และ GIS
- ระบบ padme
- ระบบการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี จังหวัดเลย : 2554 : 2555 : 2556

 

IT6 : ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

- แผนบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556
แผนป้องกันการจารกรรมข้อมูล ปี 2556
- แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ปี 2556

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

- การจัดการความรู้ (KM)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
- สำนักงานคลังจังหวัดเลย
- สำนักงานสถิติจังหวัดเลย


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:45 น.