ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manita   
วันจันทร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:44 น.

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ตผ 0004/ว 97  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546